قصه وشعر

*********

( دوبیتی های گیلکی)

 

*************

****************

 

سروده " روشن فومنی"

 

 

برگرفته ازوب-بلسبنه-جناب رهنما

                        

 

 

۹*******سفارش به دیوانه

**************

بوکوددیوانه یا-عاقل سفارش

  

تل انبار کنار وانکونی آتش؟!

  

بوگفت دیوانه -کی درسر-دی نی بوم

  

مرا خوب -یادبدی-کاری با-ارزش

 

۹-****************سفارش به دیوانه

عاقلی به دیوانه ایی سفارش کرد

مباداکناراین انباراتش روشن کنی-وانرا به اتش بکشی

دیوانه گفت-بهچوجه این کارقشنگ توی ذهنم نبود

عجب کارارزنده ایی بمن یاداوری کردی 

 

***********

۱۰********مشکلات عاقلی

************

ئی تا دیوانه ناخبرعاقلا بو

 

جواز بی خیالیش باطلابو

 

اونه عاقل گبان ناشتی خریدار

 

دچارچون وچندین مشکلا بو

 ***********

***********

۱۰-********برگردان بفارس مشکلات عاقلی

روزی یک دیوانه ناگهان عاقل شد

وقتی عاقل شدمشکلات فراوانی برایش پیش امد

حرفهای عاقلانه اش را کسی نمی پذیرفت

چندین برابر زمان دیوانگی -با مشکل روبرو شد 

**********

۱۱-************(دستاکول)

 

آمان لازیم داریم چن تا-دساکول

چی باحاجی رحب-یامش کاساگول

تا-باداس برجینیم شالانه لنگا

آمی مرغ وخروسانا-بزه گول

------------------------------------------

۱۲************** خمره برادرخم

آغوذکسروماشل زا -بیشماره

 

طلبکارم -آمی دوشا سواره

 

جه ا-بندم -نتانستیم واغوشتان

 

دانیم کی نرخه یم خومه براره

***********

۱۲***********برگردان بفارسی خمره برادرخم

با وجودیکه درسرزمینی ثروتمندزندگی میکنم

اما میگویندنباید توقع رفاه داشته باشی

هرچه خزانه دارش را عوض میکنم

اما هیچ تفاوتی با قبلی ندارد-همچنان دراوج ثروث فقیرم   

 

۱۳********************

**********درصف محشر 

 

ئی سم ازدست دنیا سخت غمناک

 

تونم مره -فراموشا کودی پاک

 

اگر ازمن نوکونی دیل نوازی

 

صف محشر گریبانه زنم چاک

 

**************

۱۳************ برگردان بفارسی (درصف محشر)

خیلی ازدست دنیا دلگیرم

توهم کلا مرا فراموش کرده ای

اگر ازمن حمایت نکنی وبدادم نرسی

روزقیامت ازدست بیعدالتی ات-گریابانم را چاک میزنم

 

۱۴***********(جدایی)

*************** 

نی شی نم درکنارچشمه دیل تنگ

 

نهم سر مثل مجنون برسر-سنگ

 

دکفته فاصله بین من ویار

 

خداوندا-هزار فرسنگ فرسنگ

************

۱۴*** برگردان بفارسی فاصله

درکنارچشمه با دلتنگی می نشینم

 مانند مجنون سرم را به سنگی تکیه میدهم

بین من ومحبوبم

خدامیداندچقدر-فاصله هست

************

۱۵-**********(شرمنده مار ومور)

 ******************

نارم از مرگ یارب خوف وباکی

 

کی راحتا بم از-دنیای خاکی

 

ئی سم- شرمنده از اینکه فوکونم

 

بدست مار وموران -آبه -پاکی ؟!

 *************

۱۵********برگردان بفارسی-شرمنده مارومور

 هیچ ترسی ازمردن ندارم

چونکه مرگ اول راحتی من است

تمام اندوهم ازمردن این است

که ازبدن نحیفم -مارو مور-هم نصیبی نمیبرند

*************

************

۱۶-(مردم هم برادروخواهرهم هستند) 

 

اگرازکلده ایی یا ازکلاشم

 

اگر کاساگولی یا کبلا هاشم

 

من وتو هردوتا ازیک قماشیم

 

تی مارحوا-می یر-دادوله آدم

*************

۱۶*برگدان بفارسی همه باهم برادر وخواهرند

اگر اهل روستای کلده هستی یا کلاشم

اگر اسمت کاسگول-یا کربلایی هاشم است

با وجودیکه زادگاهمان فرق میکند

درخلقت پدرومادرمشترکی داریم

(حوا وادم فریب خوررده-والدین ماهستند)

*************

**************

۱۷-***********(بی نظیردرغم وغصه)

 

مثه من بعدازاین- د-مار نزایه

  

کی غم درهف محل مستقر آیه

  

من ازچرخ فلک چیزی نخاستام

 

نانم کی اون زجان من چی خوایه

 *************

۱۷******برگردان بفارسی بینظیردرغم وغصه

مثل من دیگر هیچ مادری نخواهد زاد

چون درهفت محل قحطی غم وغصه رخ میدهد

من ازاین روزگارهیچ شادی طلب نمیکنم

نمیدانم او برای چه اینقدربامن گلاویز میشود

  

**********

 برگرفته ازوب-گیلانیکا-جناب داودخانی

***************

۱۸************(بی پشتوانه)

-************** 

 

من وتو را شوئیم-شانه به شانه

 

مرا- گوفتی منم تی پشتوانه 

  

بنی تنها مرا -ناخبر-بوشاعی

  

حالا گردم تره-خانه به خانه

 *************

۱۸*****برگردان بفارسی بی پشتوانه

من وتو دوش بدوش هم راه میرفتیم

بمن میگفتی تکیه گاه تو هستم

پس چرا مرا تنها گذاشتی ورفتی

حالا -در به دردنبال تو میگردم

 

۱۹-************(غربت من وسازمن)

****************

مرا گوفته برار می دیل- ئی سا تنگ

 

ایزه ویشتر-مره سازا بزن چنگ

 

کمی -تاره -نمکا ویشترا کون

 

کی تا خونا بوخا- حتی دیله سنگ

***************

۱۹* برگردان بفارسی غربت من وسازم

بمن میگفتی برادرجان خیلی دلم تنگ است

امروزبیا بیشتربرای من ساز بزن

اما امروز لحن سازت غم انگیز ترباشد

طوریکه دل سنگ را اب کند

۲۰********(بهاروخزان عمر)

************* 

بهارخوبه اگر پاییز نوبویی

جه شادی فصل غم انگیز نوبایی

بدست چرخ شمشیر جفایه

چقدرخوبه اونه دم-تیز نوبایی

 

۲۰***********

********

برگردان بفارسی( بهاروخزان عمر)

چقدرخوب است همیشه عمربهاربود

وهرگز خزانی برای عمر وجود نداشت

 یک شمشیرجفا دست روزگارهست

اگر اینقدرتیز وبرنده بود-عالی بود

۲۱**************(دنیای فانی)

**********************

منم وتویم-از-ا-دنیا بدر-شیم

 

آسا-امروز-ویاروز-دگرشیم

 

سبکباران-چی زود-ازادا-بوستان

 

آمی بارسنگینه-کی دیرترشیم

 

۲۱*****برگردان بفارسی-۰دنیای فانی) 

 من وتو هم روزی میمیریم

کمی دیرتر یا زودتر فرق نمیکند

انان که زودتررفتندسبکبار بودند

من وتو که هستیم-بارمان سنگین ترمیشود

***********

******************

۲۲*****************بهار

بهاربامو بهار لاله پرور

 بنا سرخه کولایا -غنچه خوسر

درو دشت ودمن-باسبزه وگول

 بوبوسته ازبهشته جا بیاختر

*********

۲۲******** برگردان بفارسی بهار

بهاری لاله پرور ازراه رسیده

غنچه کلاه قرمزبرسرگذاشته

درو دشت طوری سبز وخرم شده

که منظره اش ازبهشت هم زیباتراست

 

۲۳******************(غربت من)

************* 

 بوشاد یاران غریبانه جه خانه

 

کشه آتش می قلبه جه زبانه

 

الهی تا قیامت درزمانه

 

کسی مانند من تنها نمانه؟!

************

۲۳***برگردان بفارسی (غربت من) 

یاران غریبانه ازخانه رفتند

ازغربتشان اتش دروجودم زبانه میکشد

الهی تا قیامت دراین دنیا

کسی مثل من غریب وتنها نشود

 

۲۴*************(خونم بجوش امد)

 -******************

دوباره جوش بامو می خون دریا

 

کنم یادازتو -وگویم دریغا

 

 می دیل تنگی -خداوندا-زیاده

 

مرافیشکالا-کود-ا-پهنه دنیا

***************

۲۴** برگردان بفارسی (خونم بجوش امد)

دوباره خونم بجوش امد

بیاد تو میافتم وحسرت میخورم

خیلی دلم تنگ است

دنیا مرا بدجور له کرده

 

***************

روشن فومنی 

*****************

************************ 

دوبیتی های گیلکی

 

۱**********(یک بام ودوهوا)

 

گرفتار ئی بام ودوهوا-بید

 

هزارجوری اونا-تفسیر-بدابید

 

امان یک بام داریم با صد-هواپس

 

شومان هرگز-چنین بامی بیدابید؟!

 

برگردان بفاسی*۱---شما درقدیم برای یک بام ودو هوا 

-هزار جور طول وتفسیر مطرح میکردید

ما یک بام داریم با هزار جور هوای آبادوخراب-

*******اگر جای ما بودید چکار میکردید؟

 ************************

۲******************(بسوخته کوه)

امان ازسوخته کوه باموییم -امروز

 

آمی خورجین پور از آه وغم وسوز

 

رگ وریشه آمی شین-آتشا گیفت

 

نیده تاریخ به چومه خود -اجور- روز

 

برگردان بفارسی۲*

ماازسرزمین سوخته میاییم

کوله بارمان پرازدرد ورنج است

-شاخ وبرگ وریشه امان اتش گرفت وخاکستر شد-

چنین روزی ایا درتاریخ تکرارشده تابحال

 ***************

۳*************خودکرده راتدبیرنیست

********

*******

نئ یه- خودکرده یا-هیچ چاره سازی  

 

حالا واسی-به خورد کرده بسازی

 

خداوندا-تونم -بی گیف تی-بدجور

 

آمی -احساسه  ناجورا-به بازی

**********

**********

 

برگردان بفارسی ۳-تدبیرخودکرده

خودکرده را هیچ تدبیری نیست

باید زیانهای انرا بپذیری

ماخیلی احساساتی عمل کردیم

خداهم احساس مارا ببازی گرفته

 

۴*****************طمطراق مادر

 ************

بمیرم جانه مار-تی طمطراغه

 

تی اون نیم ایزگری -نور-چراغه

 

 بوگودی- آمرا -تو شاخ شمشاد

 

گول عمرا -بنی -باغ و-بولاغه

 

*****************

***********برگردان بفارسی طمطراق مادر

مادرجان فدای رنج وگرفتاری هات شوم

فدای آاخرین رمقهای باقی مانده ازعمرت

 بخاطر پرورش من ودرراه انجام این مسیولیت

همه عمرنازنینت راصرف کاروکوشش درجالیزومزرعه کردی 

 

*******************

۵**************داغ پدر

*******

پیره داغا بیدائیم د-ماره- مرد

 

دره جان کنشا-با آهینه -سرد

 

آمی دوش کی ئی سه زخم وزگیلی

 

نی گیره -لات چویه مرد ونامرد

**************

۶********برگردان بفارسی داغ پدر

ما داغ پدرنازنین را دیده ام

دیگر داغ ناپدری برایمان چون اب خوردن است

دوش ما-زیرتابوتش زخمی شده

قادربه گرفتن گوشه تابوت ناپدری نیست 

---------------------------------------------------------------------

۶¤¤¤¤¤¤زلزله |زلزله وحشتناک منحیل ورودبار|

زداغ مردمه رودبارومنجیل

خدا-تاروزمحشر-خونه می دیل

عزای دیلمان اندوه لوشان

کنه هرغم نصیبه دیلا واهیل

|برگردان بفارسی|

ازداغ مردم رودبارومنجیل

تاروزمحشردلم خون است

غصه مردم دیلمان ولوشان که زیرآوارماندند

ذهره هرانسانی را آب میکند

----------------------------------------------------

 

۷**********بی بو وخاصیت

**************

 بوخوردی هفت گاوه لاغرا تو

 

بوبوردی هفت تا-چاقه گاوا - ازرو

 

آمان هف ساله قحطی-جا- جی ویش تیم

 

 نی دیم از تو -ایزه -خاصییت وبو

********

۷*************برگردان بفارسی بی بو وخاصیت

هفت سال به بهانه خشکسالی

هفت سال هم به بهانه قناعت مارا فریب دادی

هرسازی که زدی رقصیدیم

اما هیچ حرکت مثبتی ازو ندیدیم

 

************

۸****عمرتلف شده

************* 

اجل عمری داره نظر به سویم

 

اونه چوم سنگه ومن مثل سبویم

 

می دنبال سر دوبو وقت جوانی

 

حالا  آموندره  از  روبرویم!!!

 

*******************

۸******** برگردان بفارسی عمرتلف شده 

اجل یک عمردرتعقیب من بود

ترس ازمرگ زندگی را بمن حرام کرده بود

اون موقع اجل ازپشت سرم میامدانقدرازو وحشت داشتم

حالا که با اجل روبه رو هستم -چکنم 

 

 

 

اهدایی ازطرف-کاربرگرامی-جناب داروغه-دوست بهترازجانم-ازآکواریوم شخصی خودشان

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت 16:53  توسط فومنی روشن |